Η ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της εταιρίας, χαρακτηρίζοντας όλες τις δράσεις μας.

Η φήμη της εταιρίας μας αποτελεί για εμάς ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο επενδύουμε συνέχεια και όλοι, ανεξαιρέτως, οι άνθρωποί μας φροντίζουν και προστατεύουν.

Ως υπεύθυνη εταιρεία, ασκούμε πάντα τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς, τους κώδικες δεοντολογίας, τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν τόσο την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους επαγγελματίες υγείας (όπως οι ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, κ.λπ.), όσο και τις πληροφορίες που απευθύνονται προς το κοινό σχετικά με γενικά θέματα υγείας.

Όλοι οι εργαζόμενοί μας δραστηριοποιούνται δείχνοντας έμπρακτα και καθημερινά τον απόλυτο σεβασμό τους στους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τις οργανώσεις καθώς και άλλες αρχές σχετικές με τις δράσεις της εταιρίας μας, διατηρώντας διαρκώς ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε έντυπο υλικό που εκδίδουμε και το σύνολο των δραστηριοτήτων μας αναθεωρείται και εγκρίνεται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η εταιρεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο αρχών και κανόνων, άλλως καλούμενο «Κώδικας Δεοντολογίας» που καλύπτει όλο το εύρος των λειτουργικών της δραστηριοτήτων. Βασιζόμενη στην υπευθυνότητα και διαφάνεια, στις αξίες ακεραιότητας, αξιοπιστίας και τόλμης εφαρμόζει τις αναγκαίες δεσμεύσεις που εξασφαλίζουν την ευθύνη της έναντι του κοινωνικού συνόλου και του ανθρώπου/ασθενή γενικότερα.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι:

  • Η ικανοποίηση των αναγκών του ασθενούς, των παρόχων υγείας των πελατών.
  • Ο σεβασμός στον άνθρωπο, πιστεύοντας ότι η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίας , με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η επιμελής διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων προσωπικού και πελατών.
  • Η προσήλωση στην αποδοτικότητα.
  • Η δέσμευση έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, δια μέσου της καθημερινής εργασίας.
  • Η επαγγελματική ακεραιότητα και συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών για την διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας.
  • Η συμμόρφωση με τις νομικές/κοινοτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
  • Η διασφάλιση της ποιότητος των προϊόντων της (φάρμακα, καλλυντικά και παρεχόμενες υπηρεσίες), και
  • Η προσπάθεια πρόληψης περιστατικών μη συμμόρφωσης . Η λήψη των κατάλληλων διορθωτικών/προληπτικών μέτρων με σκοπό την εξάλειψη της πιθανότητας να επαναληφθούν.